Loading

Sut y gall Nest helpu?

Mae Nyth yn un o gynlluniau Llywodraeth Cymru sy'n helpu i leihau'r nifer o gartrefi sydd mewn tlodi tanwydd a gwneud cartrefi Cymru yn llefydd cynhesach a mwy ynni effeithlon i fyw ynddynt.

Cyngor i bawb

Os ydych yn bryderus am y gost o wresogi eich cartref, gallwch ffonio Rhadffôn 0808 808 2244 a siarad ag un o'n cynghorwyr cyfeillgar. Gallant gynnig cyngor ar nifer o feysydd, megis:

  • Arbed ynni a dŵr
  • Rheoli arian
  • Gwneud yn siŵr eich bod ar y tariff ynni a dŵr gorau
  • P'un a ydych yn gymwys i gael unrhyw fudd-daliadau i gynyddu eich incwm

Gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref HEB unrhyw gost i chi

Allwch chi ateb YDW i BOB UN o'r canlynol?

  • Rydych yn berchen ar eich cartref neu'n ei rentu'n breifat
  • Rydych yn byw mewn cartref sy'n ynni aneffeithlon (cartrefi sydd â gradd ynni E, F neu G)
  • Rydych chi neu rywun sy'n byw gyda chi yn cael budd-dal prawf modd

Os felly, gallech fod yn gymwys am welliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref heb unrhyw gost i chi.

Os ydych yn gymwys, bydd un o aseswyr arbenigol Nyth yn ymweld â'ch cartref ac yn argymell pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni wedi'i deilwra a fydd yn helpu i gynhesu eich cartref ac arbed arian i chi ar eich biliau ynni. Gall gwelliannau a argymhellir gynnwys gosod boeler gwres canolog newydd, insiwleiddio atig a waliau a thechnolegau ynni adnewyddadwy.

 

Cymraeg