Loading

Adran Partneriaethau

Datblygu Partneriaethau

Fel partner sy'n gweithio'n agos mewn cymunedau ledled Cymru, mae'n siŵr y byddwch yn dod ar draws pobl sydd angen help i wneud eu cartrefi'n fwy cynnes ac yn fwy fforddiadwy i'w gwresogi.

Mae gan Nyth Reolwyr Datblygu Partneriaethau sy'n gyfrifol am Gymru gyfan sy'n gallu trefnu sesiynau hyfforddi a chyflwyniadau er mwyn sicrhau bod eich sefydliad yn gwbl ymwybodol o'r help y gall Nyth ei roi i'ch cymunedau.

Rydym yn barod i ddod i ddigwyddiadau partneriaid lleol a chymorthfeydd ac ymweld â grwpiau cymunedol i roi gwybod iddynt sut y gall cynllun Nyth eu helpu nhw a'r bobl maent yn gweithio gyda nhw.

Gall ein tîm marchnata hefyd roi copi cylchlythyr ar gyfer eich deunydd cyfathrebu; cynwysyddion taflenni, taflenni a phosteri i'w harddangos yn eich eiddo, a darparu cymorth gyda'r wasg ar gyfer eich digwyddiadau pan fydd Nyth yn bresennol.

Gwneud cais ar ran rhywun

Rydym yn deall bod llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd cyfathrebu dros y ffôn drwy linell gyngor Nyth.

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau partner ac asiantaethau sy'n helpu pobl, megis Gofal a Thrwsio, Age Cymru, Y Groes Goch Brydeinig, Shelter Cymru, Pobl yn Gyntaf, Gweithredu dros Blant, Barnardos, Cymunedau yn Gyntaf ac Awdurdodau Lleol. Mae'r sefydliadau hyn yn gweithio gyda Nyth er mwyn sicrhau nad oes unrhyw rwystrau sy'n atal pobl sy'n agored i niwed rhag manteisio ar becynnau o fesurau gwelliannau effeithlonrwydd ynni i'r cartref gan Nyth.

Rydym am sicrhau bod gan BAWB fynediad i wasanaethau Nyth, yn arbennig y bobl sy'n agored i niwed. Os ydych yn awyddus i helpu rhywun gyda'u cais Nyth, cysylltwch â'ch Rheolwr Datblygu Partneriaethau Nyth lleol (manylion isod).

Porth Partneriaid Nyth

Mae Porth Partneriaid Nyth yn un ffordd y gallwch wneud cais ar ran eich cleient(iaid) ac olrhain ei hynt.

Wrth gofrestru ar gyfer y porth, cewch fanylion mewngofnodi unigryw a hyfforddiant am ddim ar sut i'w ddefnyddio. Mae cymorth parhaus ar gael ac mae ein Rheolwyr Datblygu Partneriaethau bob amser yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Cysylltwch â'ch Rheolwr Datblygu Partneriaethau am ragor o wybodaeth.

Manylion Cyswllt Rheolwyr Datblygu Partneriaethau

Gogledd a Chanolbarth Cymru - Rick Ward 
Ffôn symudol: 07903 443 655
 
De a Gorllewin Cymru​ - Peter Hughes
Ffôn symudol: 07538 041319
Cymraeg