Loading

Cwestiynau

Pwy sy'n gymwys am Nyth?

Mae pob deiliad cartref yng Nghymru yn gymwys am gyngor a chymorth gan Nyth. Gall deiliaid cartref sy'n berchen ar eu cartref, neu sy'n ei rentu'n breifat, sy'n derbyn budd-dal prawf ac sy'n byw yn yr eiddo mwyaf aneffeithlon o ran ynni (gradd E, F neu G) fod yn gymwys am welliannau i'w cartref cyfan wedi'u hariannu gan Nyth.

Dim ond eiddo preswyl y bydd Nyth yn ei dderbyn, ac ni fydd eiddo sydd wedi cael ei ddefnyddio gan fusnes 12 mis cyn y cais yn gymwys

Beth yw'r budd-daliadau prawf modd?

Am restr lawn o fudd-daliadau prawf modd, cliciwch yma

Oes meini prawf oedran ar gyfer y cynllun?

Nac oes, does dim meini prawf oedran ar gyfer deiliaid cartref sy'n gwneud cais i Nyth.

Sut allwch chi ddweud a oes gan eiddo radd E, F neu G?

Yn unol â'r broses gwneud cais, caiff Gwiriad Ynni Cartref ei gynnal dros y ffôn er mwyn penderfynu pa mor debygol ydyw fod y deiliad cartref yn byw mewn eiddo sydd â gradd E, F neu G. Ni chaiff cymhwysedd ei gadarnhau tan gam asesu Nyth. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau ar ba nodweddion cyffredinol sydd gan eiddo E, F neu G - gellir canfod mwy yma

Ydy eiddo sy'n cael eu rhentu'n breifat yn gymwys am welliannau i'r cartref cyfan?

Mae deiliaid cartref sy'n berchen ar eu heiddo neu sy'n ei rentu'n breifat yn gymwys am welliannau i'r cartref cyfan gan Nyth. Fodd bynnag, yn achos eiddo a gaiff ei rentu'n breifat, bydd angen caniatâd y landlord cyn bwrw ymlaen â'r gwaith - a byddwn ni'n gyfrifol am reoli'r broses o gael caniatâd y landlord.

Oni fydd gwelliannau Nyth yn annog landlordiaid i godi'r rhent?

Lle bydd tenant yn gwneud cais i Nyth, mae'n rhaid i landlordiaid sy'n rhoi caniatâd i fwrw ymlaen â'r gwaith lofnodi ffurflen ddatganiad sy'n rhoi amod ar y gwaith gwella na ddylid codi'r rhent o ganlyniad i welliannau Nyth am o leiaf 12 mis ar ôl gosod y gwelliannau.

Oes unrhyw gyfyngiadau ar geisiadau i gynllun Nyth gan Landlordiaid?

  • Gall landlord preifat gyfeirio uchafswm o 3 eiddo at gynllun Nyth.
  • Mae rhaid fod landlord preifat wedi eu cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru a gallu darparu i ni eu rhif cofrestru a thystygrif.
  • Mae'n rhaid bod tenantiaid preifat wedi byw yn yr eiddo am o leiaf 6 mis cyn gwneud cais i Nyth.
  • Mae'n rhaid bod gan denantiaid gytundeb tenantiaeth dilys gyda 6 mis o leiaf tan ddiwedd y cytundeb.
  • Bydd yn rhaid i denantiaid preifat ddangos prawf o'u preswyliaeth/cyfeiriad i asesydd y tŷ cyfan i ddangos eu bod wedi byw yn yr eiddo am 6 mis cyn gwneud cais (e.e. bil ynni neu fil y dreth gyngor) a chytundeb tenantiaeth dilys.
  • Dim ond eiddo preswyl y bydd Nyth yn ei dderbyn, ac ni fydd eiddo sydd wedi cael ei ddefnyddio gan fusnes 12 mis cyn y cais yn gymwys.
  • Bydd angen i landlordiaid preifat ddarparu eu cofnod dilys o ddiogelwch nwy a'i anfon at Nyth unwaith y bydd yr eiddo wedi'i gyfeirio.
Cymraeg